Giới thiệu Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông TP Hải Dương

Giới thiệu

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - TP HẢI DƯƠNG

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức; trụ sở làm việc, giao dịch của Trung tâm

 • Tên giao dịch: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Trụ sở chính: Số 1 Phố Đức Minh, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương
 • Mã số thuế: 0800448062
 • Điện thoại: 02203. 897373
 • Email: lienhe@haiduongioc.vn
 • Đại diện: Ông Hà Tuấn Giang - Chức vụ: Giám đốc

2. Lịch sử thành lập

 • Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh vào Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;
 • Có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động;

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

 • Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng bảo đảm hoạt động của Cổng thông tin điện tử (Portal) tỉnh Hải Dương; tổ chức đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông; triển khai các giải pháp công nghệ phần cứng và công nghệ phần mềm; tổ chức các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định;
 • Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
 • Tổ chức quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thông tin và duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, Trung tâm dữ liệu của tỉnh, Mạng truyền số liệu của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định;
 • Tổ chức triển khai bảo đảm kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến của các Sở, ngành, các huyện, thành phố;
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và truyền thông cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định;
 • Tư vấn xây dựng kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn thẩm định, thi công, lắp đặt, giám sát, nghiệm thu các dự án công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định;
 • Cung cấp các dịch vụ về thiết kế, xây dựng, cài đặt, thử nghiệm, chuyển giao các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; bảo trì, bảo dưỡng, ứng cứu sự cố mạng máy tính cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định;
 • Tổ chức các hoạt động hợp tác, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
 • Phối hợp thực hiện các dịch vụ đo kiểm đánh giá chất lượng các công trình thông tin và truyền thông theo quy định;
 • Tổ chức các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Trung tâm theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh

3. Cơ cấu tổ chức

 • Lãnh đạo Trung tâm.
 • Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

         - Phòng Hành chính - tổng hợp;

         - Phòng Đào tạo;

         - Phòng Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông

         - Phòng Quản trị và An ninh mạng.